top of page
Bærekraftig drift
 
  • Til kontoret vårt i Godesetdalen 10, har vi kun gjort innkjøp av brukte møbler, og det vil vi fortsette med. Det er kun IT utstyr som er nytt ifbm. anskaffelsene.
  • Halvparten av alle reiser til og fra arbeid skjer med offentlig transport, eller elbil.

  • Vi prioriterer offentlig transport på forretningsreiser.

  • Som partner i Rogaland Klimapartnere, leverer vi årlig inn klimaregnskap, som dokumenterer selskapet påvirkning på klimaet, der en vesentlig del av den årlige rapporten, også synliggjør hvordan vi som selskap aktiv arbeider for å bli et klima nøytralt selskap. Leder for Klimapartnere Rogaland har også vært på møte med alle på kontoret for å spre kunnskap og innsikt i klimaarbeidet, og hvordan vi kan forbedre oss som selskap og privatpersoner i klimaarbeidet.

  • Som medlem av Glass og Fasadeforeningen, har vi implementert de nasjonale etiske retningslinjene utarbeidet av bransjeorganisasjonen.

  • Vi har startet overgangen fra fossildrevne firmabiler til elektriske firmabiler.
     

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Integrate Renewables arbeider i hovedsak med følgende mål ifbm. installasjon av solceller, drift og forretningsvirksomheten for øvrig:

 

                           

                             Mål 7: Ren energi til alle

                                  "Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle"

                                   Tilgang til energi står i sentrum av så nær som alle utfordringer og muligheter vi møter i dag. Det kan dreie seg                                       om jobber, sikkerhet, klimaendringer, matproduksjon eller muligheter for økt inntekt. 

                                   Energi er den største bidragsyteren til klimaendringer, gjennom utslipp av CO2 og andre klimagasser, Løsningen                                     er fornybar energi som vannkraft, vindkraft og solkraft. Fornybar energi er bærekraftig.

 

                             Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

                                  "Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle"

                                   Omtrent halvparten av verdens befolkning tjener så dårlig at ikke de kan leve av lønnen sin. Å skape økonomisk                                      vekst og nye arbeidsplasser gjennom anstendig arbeid er en forutsetning for bærekraftig utvikling. Å skape                                             arbeidsplasser av god kvalitet er en av de største utfordringene for alle land fram mot 2030.

                             Mål 9: Innovasjon og Infrastruktur

 

                                  "Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon"

                                  Investeringer i transport, vanningssystemer, energi og informasjonsteknologi er helt avgjørende for å skape en                                      bærekraftig utvikling. 

                                  Infrastruktur er den underliggende strukturen som må være på plass for at et samfunn skal fungere.                                                          Infrastruktur er en forutsetning for økning i vekst og produktivitet, og for forbedringer i utdannings- og                                                    helsetilbud.

                                 Teknologi og innovasjon kan bidra til å løse miljømessige utfordringer som følger utbyggingen av infrastruktur.

 

                             Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn


                                 "Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige"

                                 Verden urbaniseres i en fart vi aldri har sett maken til. Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i dag i byer,                                   og andelen kommer til å fortsette og øke. Byene fungerer som smeltedigler fulle av ideer, handel, kultur,                                                   vitenskap og sosial samhandling. Samtidig står byene for 75 prosent av alle klimagassutslipp og store                                                       slumområder hindrer gode levekår. 

                                 Mer enn halvparten av verdens befolkning bor nå i byer. Ytterligere 2.5 milliarder mennesker vil flytte til byer                                           innen 2050. Urbanisering skaper store muligheter og utfordringer. På sitt beste sørger byer for at mennesker kan leve gode liv og utvikle seg både økonomisk og sosialt, men de skaper også miljøproblemer.  

Mange byer vokser fortere enn tilbudet av arbeidsplasser og boliger. Dette fører til utviklingen av slumområder med dårlige boforhold og manglende tjenester til innbyggerne. I årene som kommer vil slumområder huse flesteparten av verdens fattige.

 

                             Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon


                                 "Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre" 

                                 Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. 

                                 Bærekraftig produksjon innebærer å minske ressursbruk, miljøødeleggelse og klimagassutslipp når en lager en                                       vare. På sikt vil dette føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringer og øke livskvaliteten til mennesker på                                         jorda. For å presse bedrifter til å produsere bærekraftig kan staten blant annet innføre lover og avgifter, og                                               investere i miljøvennlig teknologi.  

                                 I dag forbruker vi mer enn hva som er miljømessig bærekraftig. For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner må også hver enkelt forbruker endre livsstil.

 

                             Mål 13: Stoppe klimaendringene

 

                                 "Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem"

                                  Klimaendringer er et globalt spørsmål og kjenner ingen landegrenser. Derfor må vi også finne globale løsninger.                                    I tillegg til å kutte i utslipp og fange og lagre CO2, må det satses langt mer på fornybar energi og annen ren                                              energi. 

                                  Forskerne i FNs klimapanel mener at to graders temperaturøkning er grensen for hva naturen kan tåle. Stiger                                          temperaturen mer enn det vil klimaendringene bli ukontrollerbare. På klimatoppmøtet i Paris i 2015 ble verdens                                    ledere derfor enige om en ny avtale. Der forplikter landene seg til å gjøre alt de kan for at temperaturen ikke skal                                    stige mer enn to grader, og helst ikke mer enn 1,5..

 

                            Mål 14: Liv under vann


                                "Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling"

                                 Det er verdenshavene – deres temperatur, kjemi, strømninger og liv – som driver de globale systemene som gjør                                   det mulig for mennesker å leve på jorda.  Regn, drikkevann, været, klimaet, mye av maten vår og til og med lufta                                     vi puster inn er til syvende og sist regulert av havet.

                                 Marine næringer er viktige for å dekke økende etterspørsel etter mat, energi og medisin i framtiden. Slik byr                                           havet også på muligheter for nye arbeidsplasser og økonomisk vekst.

                             Mål 17: Samarbeid for å nå målene


                                 "Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling"

                                 For å lykkes med bærekrafts målene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og                                                   sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling. Bærekrafts mål skal fungere som en felles,                                           global retning og prioritert innsats de neste 15 årene. Erfaring fra Tusenårsmålene viser at denne typen målrettet                                   innsats virker.
 

Nummer 12.JPG
Nummer 13.JPG
Nummer 17.JPG
Nummer 14.JPG
Nummer 7.JPG
Nummer 11.JPG
Nummer 8.JPG
Nummer 9.JPG
bottom of page